Wat zijn de gevolgen van een koolstofgrenscorrectie?

De EU loopt in de eerste gelederen bij de internationale inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan. In de Europese Green Deal wordt een duidelijk traject uitgestippeld voor de verwezenlijking van de ambitieuze EU-doelstelling om de koolstofuitstoot tegen 2030 met 55 % te verminderen ten opzichte van 1990, en om tegen 2050 van Europa een klimaatneutraal continent te maken.

Het pakket van juli 2021 ter ondersteuning van de klimaatdoelstellingen van de EU maakt integraal deel uit van de strategie om die ambitie te verwezenlijken en zal de reputatie van de EU als wereldleider op het gebied van klimaat verder versterken. Als onderdeel van die inspanningen is het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie een klimaatmaatregel die het risico op koolstoflekkage moet voorkomen en de aangescherpte ambitie van de EU op het gebied van klimaatmitigatie moet ondersteunen, terwijl de verenigbaarheid met de WTO-regels gewaarborgd blijft.

 

Wat is het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie?

Om te voldoen aan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en andere internationale verplichtingen van de EU zal het mechanisme als volgt werken: EU-importeurs kopen koolstofcertificaten die overeenstemmen met de koolstofprijs die zou zijn betaald als de goederen volgens de EU-regels voor koolstofbeprijzing waren geproduceerd. Als een producent van buiten de EU daarentegen kan aantonen dat hij al een prijs heeft betaald voor de koolstof die wordt gebruikt bij de productie van de ingevoerde goederen in een derde land, kunnen de overeenkomstige kosten voor de EU-importeur volledig in mindering worden gebracht. Het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie helpt het risico op koolstoflekkage verminderen door producenten in niet-EU-landen aan te moedigen om hun productieprocessen te vergroenen.

In sommige delen van de wereld zijn al mechanismen voor koolstofgrenscorrectie ingevoerd. Zo past Californië een correctie toe op bepaalde invoer van elektriciteit. Onder meer Canada en Japan plannen vergelijkbare initiatieven. Daarnaast hebben het IMF en de OESO onlangs onderzocht hoe dergelijke maatregelen de internationale inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, kunnen ondersteunen. In het persbericht na de bijeenkomst van 9 en 10 juli 2021 hebben de ministers van Financiën van de G20 ook gewezen op de behoefte aan nauwere internationale samenwerking inzake het gebruik van koolstofbeprijzingsmechanismen.

Om bedrijven en andere landen rechtszekerheid en stabiliteit te bieden, wordt het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie geleidelijk ingevoerd en zal het in eerste instantie alleen van toepassing zijn op geselecteerde goederen met een hoog risico op koolstoflekkage: ijzer en staal, cement, meststoffen, aluminium en elektriciteitsopwekking. Voor deze producten zal vanaf 2023 een rapportagesysteem worden toegepast om een vlotte invoering en de dialoog met derde landen te vergemakkelijken, en importeurs zullen vanaf 2026 een financiële correctie betalen.

Tot slot zullen de ontvangsten van het mechanisme als potentiële eigen middelen van de EU bijdragen aan de EU-begroting, zoals bepaald in het Interinstitutioneel Akkoord over de begroting en de eigen middelen van december 2020.

Voor het hele artikel klik hier.

Meer blogs lezen